1098250_673980068163_1505674071_n.jpg
1167349_674012343483_1981558093_o.jpg
Long Pond Fog At Dusk
Long Pond Fog At Dusk

Long Pond Fog At Dusk - Acadia National Park, Maine